You are currently viewing Runde mot Havsul 1

Runde mot Havsul 1

Sandøy Kommunes medgift i ekteskapspakten med “Nye Ålesund Storkommune”

Flertallet av lokalpolitikerne i Ålesund sa 19. juni 2020 JA til utvidet frist til 2025 for bygging | oppstart av 35 vindturbiner i havet utenfor Haramsøy. Området er gyte- og oppvekstområde for norsk vårgytende sild, som er en av verdens største fiskeressurser, og lundefuglenes viktigste næring. Sjøfuglene fra Runde bruker det samme området for å finne mat, og beslutningen om å sette opp 35 turbiner vil derfor få store konsekvenser for fuglelivet på Runde, som er Europas sørligste fuglefjell.

Runde er den største fulgeøya sør for polarsikelen. Fuglefjellet ligger på vestsiden av Rundefjellet og huser ca 500 000 sjøfulg. Fuglelivet har vært fredet siden 1957. I 1981 ble det vedtatt nye verneregler som omfatter geologi og botanikk, noe som skulle gi bedre vern mot større press fra økende turisme. Goksøyrmyrane naturreservat ble opprettet  i 1996.

Kampen mot HAVSUL1 blir den viktigste kampen i Møre og Romsdal framover, en kamp som vil kjempes langt utenfor både Norges og Europas grenser.

Markering på Rundebranden 4. juli 2020
– Runde mot Havsul 1 vindkraftverk

Lørdag 4. juli 2020 ble det arrangert markering mot Havsul 1 på toppen av fuglefjellet Rundebranden – i havsulene sitt eget rike! Både i Herøy og i omkringliggende kommuner hersker det bred politisk enighet om at Havsul 1 ikke må bli en realitet da vindkraftverket representerer en stor og reell fare for utallige rødlistede fugler som hekker på Runde. Det var således planlagt appeller fra ytterste røde til det ytterste blå – alle er enige i at fuglene må beskyttes.

Alle som ønsket å støtte opp om kampen for artsmangfoldet, skaperverket og kjærligheten til den unike kystnaturen var hjertelig velkommen.

En vakker og solfylt dag i fuglenes rike

Det er alltid spesielt å komme til Runde. Så snart man kommer gjennom tunnelen mellom Sævika (Remøya) og Runde kjenner man den friske lukten av sjø, tang og tare. Lyden av fuglene er overalt.

Helt fra vi var små barn har vi lært å respektere fuglene og vi har blitt fortalt om det viktige arbeidet befolkningen på Runde alltid har gjort for å passe på at fuglebestandene har de aller beste vilkår.

Det er utallige arter som hekker på Runde. Noen bor der hele året, mens andre – eksempelvis den populære lundefuglen – kommer hvert år om våren, og drar ut i Atlanteren i oktober/november hvor den overvintrer.

Befolkningen på Runde hadde lagt ned et nøye planlagt og omfattende arbeid for at markeringen på Rundebranden skulle bli vellykket for alle som kom for å delta, eller holde apeller. – Parkeringsplassen var stappfull da jeg kom, men Goksøyr Camping hadde stilt et stort område til disposisjon, slik at vi slapp å gå 3 km fra Runde Havn til Goksøyra, der turstien opp mot fjellet starter.

Vanligvis er det en fornøyelse å gå til toppen av fjellet slike solskinnsdager, der man på veien oppover har utsikt mot alle øyene, helt til Haramsøya som ligger ca 40 km unna, til Godøya, Sukkertoppen, Sula m/ Eltrane og mye mer.

Denne dagen var det med blandede følelser vi nøt den fantastiske utsikten – vel vitende om trusselen som er planlagt i havet utenfor Nordøyene; Havsul 1 med 35 vindturbiner med en høyde på 205 meter, som ligger midt i lundefuglenes matfat, og midt i fuglenes trekkrute langs kysten og ut mot Atlanterhavet. – I tillegg er tragisk nok byggingen av et vindturbinanlegg på den vakre Haramsøya godt i gang, der 8 turbiner med høyde på 150 meter er planlagt satt opp.

Det mest surrealistiske, var å tenke på at vi som ønsker å bevare og beskytte disse kystperlene, blir omtalt med negativt ladede begrep som aktivister og/eller klimafornektere. – Både media og personer som tjener på vindkraft, finner det legitimt å henge slike negativt ladede merkelapper på alle som bruker tid og ressurser på å kjempe for å bevare fuglelivet, gytefeltene og kystnaturen – og som derfor er motstandere av landbasert vindkraft, eller vindkraftanlegg som ligger midt i fjøresteinene.

Personlig kan jeg ikke tenke meg en mer skammelig og nedlatende benevnelse på alle de positive og reflekterte menneskene som tok turen til Runde denne lørdagen. Vi traff kjente og ukjente, og det var bare vennlighet og en genuin interesse for naturen å spore. De som deltok på markeringen kan ikke på noen måte sammenlignes med rabulistiske aktivister. Men kanskje er det enklere for både politikere, utbyggere og grunneiere som ønsker å tjene en skjerv, om de distanserer seg fra de enorme og uopprettelige naturødeleggelsene om de setter slike negative merkelapper på alle som jobber imot naturranet, og som opplever at naturen gir oss mening og identitet.

Fine turstier og mye informasjon

Turstien opp til toppen av Rundebranden er godt merket. For et par år siden ble det lagt heller og klopper over de våteste områdene slik at man kan komme seg tørrskodd rundt. – Overalt er det godt skiltet – enten det gjelder valg av turmål, eller informasjon om fugler, vegetasjon og hekkeområder.

Stiene opp mot Rundebranden går gjennom et myrlendt område der storjoen hekker. Fuglene er vant til mennesker, og mennesker som ferdes på Runde er flinke til å holde seg til oppmerkede stier av respekt for fuglenes territorium. Slik lever fugler og mennesker i et godt samspill på naturens premisser.

– For å komme til topps, kan man enten gå rett frem i retning Lundeura, eller man kan ta stien som fører mot Runde Fyr, som ligger ytterst på Kvalneset. Fyret er i dag eid og drevet av DnT og er et populært overnattingssted for turister fra hele Europa.

En godt forberedt arrangementskomité

Det var gledelig å se hvor mange som hadde funnet veien til toppen av Rundebranden. Over alt satt eller sto unge og eldre som ønsket å delta på den viktige markeringen. Med smått og stort talte vi 250-300 personer.

Arrangementskomitéen ved Kaja Runde, Marie Runde, Alv Ottar Folkestad, Knut Asle Goksøyr pluss utallige engasjerte skolebarn, hadde planlagt alt til fingerspissene. – Det var rene 17. mai-stemningen på toppen med mange norske flagg, blide og hyggelige mennesker i alle aldre som stemte i og sang «Ja, vi elsker» for å starte arrangementet. Det er sikkert første gangen nasjonalsangen har blitt sunget på toppen av Rundebranden av så mange mennesker, og aldri har vi følt at sangen har gitt større mening. Etter hvert ble det mye sang – de synger mye på Rude, sa Kaja – og alle fulgte selvsagt opp og sang for full hals både «Mellom bakkar og berg», «No livnar det i lundar»og «Fagert er landet» som markerte slutten på markeringen.

Kaja Runde, skolebarna og arven – «LA FUGLANE LEVE!»

Kaja Runde er lærer og har vært primus motor for å bevare fuglefjellet på Runde. I sin appell påpekte hun at øya og det unike fuglefjellet er en arv fra tidligere generasjoner, en arv både hun og resten av innbyggerne på Runde føler en plikt og et ansvar for å ta vare på og verne om slik at den kan gis videre til kommende generasjoner.

– Barna som i dag vokser opp, har fuglefjellet i ryggmargen og knytter sin identitet til havsula, lundefuglen, storjoen, skarven og alle de andre fuglene som har tilholdssted på Runde. Dagens barn og unge skal også gi denne arven videre til sine egne etterkommere.

Kaja Runde påpekte at det hjelper svært lite å undervise elevene i naturvern – om vi ikke lærer dem nødvendigheten av å ta vare på alt liv, som blomstrene på marka slik at biene skal få leve, til regnskogene som skal rense luften vi puster inn. Hun lærer barna om mikroplasten i havet som representerer en stor trussel for fisk og sjøpattedyr, samt at fuglene er en stor og viktig del av naturens økosystem. Men det hjelper lite å lære barna disse verdiene når styresmaktene har besluttet at det ikke er så nødvendig å ta vare på fjellene, kysten, fuglene og fisken i havet – at alt kan raseres og at fuglene med tilholdssted på Runde i praksis ikke har noe rettsvern lenger – til tross for at dette rettsvernet står nedfelt i lovverket.

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1981-04-30-4823/null?fbclid=IwAR2PGhLp_XmJYB_s4ziAlDyqJJMERVR2xAXoH6gld6zJ35pDSPu7p5CjnUE#null

Ungdommenes sterke appell

Det betviles ikke at skolebarna har et stort engasjement, og Anna – en ung jente – holdt en sterk appell der hun ba om at fugleøya Runde og og alle de rødlistede artene som hekker på den kjente fugleøya, blir ivaretatt slik at den kan komme nye generasjoner til gode. – Hun påpekte hvor viktig naturen og den friske havluften er for mennesker og at folk fra hele verden hvert eneste år kommer til Runde for å oppleve den unike naturen og stifte bekjentskap med det fantastiske fuglelivet.

I likhet med barna som vokser opp, ser både naturfotografer og profesjonelle fotografer på Runde som et paradis – et paradis som ikke må ødelegges pga. en helt gal politisk beslutning. Anna avsluttet sin appell med disse ordene: «Hjelp oss å bevare fuglefjellet på Runde!»

Videoen med Annas appell ble tatt opp av Ingrid Opedal, som også holdt en flott appell på Runde.

Alv Ottar Folkestad – Fuglenes beste venn og høye beskytter

Alv Ottar Folkestad har vært tilknyttet Runde i hele sitt yrkesaktive liv. Ingen bedre enn han fortjener tittelen «Fuglenes Høye Beskytter». Det han ikke vet om fuglelivet på Runde og ellers langs kysten, er ikke verdt å vite.

Alv Ottar holdt en flott og lærerik apell på Rundebranden. Lyden er preget av endel vind, men talen han holdt bør alle lytte til – og lære.

En spesiell historie han fortalte, var historien om den lille havsvala han for noen år siden fanget og ringmerket ved Runde Fyr. Havsvala er en bitteliten fugl som ikke veier mer enn 20 gram. Alv Ottar slapp fuglen seint på natta. Ikke neste natt, men natten deretter ble den kontrollert mens den satt og matet fugleungen sin. Havsvala var da på Shetland og hadde utrolig nok krysset Nordsjøen for å hente mat til sin egen unge – en avstand på 440 km. Denne historien sier litt om rekkevidden sjøfuglene har – og ikke minst trenger – for å holde seg i live.

– Historien forteller mer enn noe annet hvor viktig det er å verne områdene rundt et slikt fantastisk fuglereservat som Runde er.

Lundefuglen – som er selve symbolet for fuglefjellet på Runde – har en gjennomsnittlig vandringsavstand på 60 km for å hente mat – i alle retninger ut fra Runde.

– Det hjelper lite at Erna Solberg i 2019 lovte at Runde skal vernes, når den sittende regjeringen tillater gigantiske vindturbiner midt i fuglenes matfat – og midt i trekkruten de bruker på sin tur til/fra Atlanterhavet, der de overvintrer.

Paul Harald Leinebø – Fiskebåtreder

Paul Harald Leinebø er styreleder i Fiskebåt Vest, en regionforeining i Fiskebåt som organiserer havgående fiskefartøy som holder til i Trøndelag, Møre og Romsdal og tidligere Sogn- og Fjordane.

Som styreleder i regionforeningen har Paul Harald Leinebø et ønske og behov for å meddele en uro, på vegne av alle medlemmar og fiskare flest, knytt til utviklingen av havvindindustrien som har kommet for fullt til Norge og kysten vår.

Les også artikkelen Paul Harald Leinebø skrev i Tidens Krav 2 juli 2020.

Fiskeribransjens reaksjoner på Havsul 1

I tillegg til Paul Harald Leinebø, har også Knut Arne Høyvik skrevet flere artikler der han gir uttrykk for sin skepsis mot Havsul 1.

Vindindustri i den Blå Åker Knut Arne Høyvik. Nordnorsk.debatt – 1. juli 2020.

Ligg Unna GytefeltaKnut Arne Høyvik. Tidens Krav – 1. juli 2020.

Ålesund kommune overså fiskeri-interessene

Ålesund kommune brøt med forsvarlig saksbehandling, da de inviterte vindkraftutbygger til å orientere kommunestyret, samtidig som andre ikke fikk slippe til.  Dette er alvorlig påpeker Fiskebåt, v/ Audun Marok i et brev til Ålesund kommune.

Det var i kommunestyremøtet 19. juni at utbyggerne av Havsul-prosjektet, representert ved Kjetil Mork fra Multiconsult og Harald Dirdal fra Havgul Clean Energy AS, fikk orientere om planene for kommunestyret i forkant av behandlingen av saken. Samtidig ble det sagt nei til tilsvarende innlegg fra blant annet Motvind Nordvest, fiskerinæringens organisasjoner og andre som også ønsket å opplyse saken før kommunestyrerepresentantene skulle stemme over forslaget.

Ålesund kommune overså fiskeri-interesseneAudun Maråk – Fiskebat.no – 30. juni 2020

Her kan hele brevet til Ålesund kommune leses.

Fiskebåt | Havfiskeflåtens organisasjonOppdaterte artikler 2021

Sylvi Listhaug – NEI til Havsul 1

Det var gledelig at Sylvi Listhaug tok turen til Runde for å delta på markeringen. Så er det bare å håpe at hun gjør sitt aller beste for å få stoppet Havsul 1.

Fuglevokteren på plass på Runde

Karin Augusta Nogva har tatt i bruk kunsten for å trekke oppmerksomheten vindkraft og trusselen den representerer for de rødlistede fuglene som hekker på Runde og ellers langs Mørekysten.

Rødlistede arter som står i fare for å bli utryddet

Karin Augusta Nogva og Siv Sunnes sto for fremføringen av navnet på alle rødlistede fugler som står i fare om Havsul 1 blir gjennomført.

 • HavhestTrua
 • Stormsvale – Nær trua
 • Ærfugl – Nær trua
 • Jaktfalk Nær trua
 • Vaktel Nær trua
 • Åkerrikse Kritisk trua
 • StorspoveNær trua
 • Vipe Trua
 • TjuvjoNær trua
 • Hettemåke Sårbar
 • Fiskemåke  Nær trua
 • Krykkje Trua
 • Makrellterne Trua
 • Alke Trua
 • Lomvi Kritisk – trua
 • Polarlomvi Trua
 • Teist Sårbar
 • Lunde Sårbar
 • HubroTrua
 • Gauk Nær Trua
 • Songlerke –  Sårbar
 • Lyngskvett Trua
 • Stare – Nær trua
 • Bergiris Nær trua
 • Grashoppesanger Nær trua

I Norge har vi også et spesielt ansvar for å ta vare på 1) Toppskarv, 2) Havørn og 3) Vandrefalk.

Kaja Runde – som kjenner fuglefjellet og alle de rødlistede fuglene på Runde bedre enn noen annen – var tydelig preget etter at Siv Sunnes hadde lest opp navnene på alle fugleartene som nå er truet. Enkelte arter er så sårbare at hun mente de ikke hadde en sjanse til å overleve trusselen som vindkraftindustrien representerer.

Christina Fjeldavli – «The last Indian at Runde»

Christina Fjeldavli representerer Motvind Sør og tok turen fra Tønsberg for å delta på helgens markeringer på Runde Mot Havsul 1 og på Haramsøya, der byggingen av 8 150-meter høye vindturbiner allerede er i gang på fjellet.

Rundebranden leste hun det sterke diktet «The Last Indian at Runde» som er skrevet av Dag Máhtenjárga. Diktet er en hyllest til lundefuglene, som er truet av alle vindkraftverkene i nærheten av fugleøya.

The last Indian at Runde

While the sun sets,
in the rear view windows
of your new electric car.

You see his glory, in rays of light
– on the mountain, from afar

Been pushed by greed,
bribed in gold.

He denies to heed,
refuses them all.

Has raised his call,
defends his right.

Will you join him,
– in the fight?

Poem by Dag Máhtenjárga

Photo from Runde by Per Einar Rekdal

Ingrid Opedal – SV

Ingrig Opedal er Miljøpolitisk kontakt Møre & Romsdal SV.

Knut Asle Goksøyr – Nei til Havsul 1

Knut Asle Goksøyr – mer enn noen annen – har tilrettelagt for turisme på Runde. I snart 50 år har han drevet Goksøyr Camping der han og hans kone har lagt ned et formidabel arbeid for å tilrettelegge for campingturisme, bobiler og hytteutleie.

Goksøyr Camping er som en institusjon på Runde. Der møtes kjente og ukjente, der får vi informasjon om turløyper, fugleliv, utflukter og alt annet som er verdt å vite om Runde. Goksøyr Camping arrangerer også båtturer til fuglefjellet og rundt den spektakulære øya, noe som kan anbefales på det aller varmeste.

Se Aquila Runde-Boattrip.com

Å se sitt livsverk og levebrød truet pga. vindturbiner som vil representere en enorm trussel for fuglelivet og turismen på Runde, er svært hardt – og Knut Asle Goksøyr sier et rungende NEI til HAVSUL 1.

Sigurd Nygaard – Herøy Høyre

Sigurd Nygaard har et krevende yrke med utstrakt reisevirksomhet, i tillegg til at han er lokalpolitiker for Herøy Høyre. – I hektiske perioder søker han ofte til Runde for å finne ro og senke skuldrene. Det spesielle med Runde, fjellet, naturen og fuglelivet er at han får puste. Der er det ingen som maser, ingen deadlines. Han kan bare nyte naturen, roen og den fantastiske utsikten.

Bernt Brandal – Ordfører Hareid Kommune

Bernt Brandal – ordfører Hareid Kommune – har engasjert seg sterkt i Motvind og kampen mot vindturbiner i Møre og Romsdal. Han har skrevet flere leserinnlegg i media i tillegg til at han har bistått Motvind Norge med å lage videoer. Hans video «Storrengjøring i Vindkraft» har fått hedersplass på TALERSTOLEN i Motvind Norge – der han sammenligner dagens vindkraftutbygging med Keiserens Nye Klær – en sammenligning nok utallige mennesker er enig i.

Nina Elisabeth Bøe – «Stå Vakt om Naturen»

Arrangementet ble avsluttet med at Nina Elisabeth Bøe leste det sterke og flotte diktet «Stå Vakt om Naturen». En perfekt avslutning på et flott arrangement.

Allsang på Rundebranden

På Runde synger de mye. Og hva er vel bedre enn å stemme i for full hals på toppen av Rundebranden? Vi sang med de stemmene vi har, vinden blåste heftig, så lyden ble deretter. – På repertoaret sto

 1. Ja, vi elsker dette landet
 2. Mellom bakkar og berg utmed havet
 3. No livnar det i lundar
 4. Fagert er landet

Tusen takk for et flott og minnerikt arrangement!

Tusen takk til arrangementskomitéen, alle som holdt apeller, kunstnere og alle andre som bidro til å gjøre markeringen på Rundebranden så vellykket og lærerik.

Sissel Klungsøyr – Ålesund, 5. juli 2020

Sissel Klungsøyr

Sissel Klungsøyr etablerte i 1998 Sissels Grafiske AS som drev kurssenter innen grafiske fag i Ålesund (Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator, Webdesign). Kundelisten har primært vært næringslivet i Møre & Romsdal, samt endel større mediebedrifter. Firmaet var flere år også innleid som foreleser i grafiske fag ved et par høyskoler (NTNU (HiAls) og HiVolda). - Sissels Grafiske tilbyr grafiske tjenester, som annonseutforming, brosjyredesign, samt standardløsninger i Wordpress Webdesign.