Fuglelivet på Runde

Fuglearter på Runde

Det finnes i overkant av 200 fuglearter som hekker på Runde.
De mest vanlige er Havsule, Toppskarv, Lunde, Lomvi, Alke, Krykkje, Måke, Havhest, Storjo, Gravand, Tjeld og Ærfugl.

Litt informasjon om de forskjellige artene

Runde Boattrip Toppskarv_400x400Toppskarv eller småskarv (Phalacrocorax aristotelis) er en kystbunden dykkende sjøfugl og tilhører skarvefamilien. Arten hekker i kolonier langs kystene i det vestlige Eurasia og Nord-Afrika, blant annet i Norge. Arten er ifølge IUCNs rødliste livskraftig.

Kilde: Wikipedia

Runde Boattrip Lunde_400x400Lunde eller lundefugl (Fratercula arctica), også kjent som sjøpapegøye, er en pelagisk dykkende sjøfugl som tilhører gruppen lunder i alkefamilien. Arten er monotypisk og hekker langs kystene på begge sider av Nord-Atlanteren. Arten ble fra til 2017 regnet som livskraftig på IUCNs rødliste, men den europeiske bestanden har hatt sterkt tilbakegang (50–79%) gjennom de seneste tre generasjonen (65 år). Klassifiseringen har derfor blitt løftet til sterkt truet i Europa  og sårbar på den internasjonale rødlisten.

Artens vitenskapelige navn blir av og til misvisende oversatt til «arktisk lillebror». Det betyr snarere «liten arktisk broder (i betydningen trosfelle i kloster)», noe som trolig refererer til den sorte og hvite fjærdrakten som kan minne om munkekutter.

Lundens kraftige utfarging i hekketiden har gitt arten den beskrivende betegnelsen sjøpapegøye.

Kilde: Wikipedia

Runde Boattrip Krykkje_400x400Krykkje (Rissa tridactyla) er en pelagisk overflatebeitende sjøfugl som tilhører gruppen med måker og én av to arter i slekten Rissa.

Arten hekker i kolonier i bratte fjellskrenter langs de atlantiske og stillehavskystene av Eurasia og Nord-Amerika. I Europa hekker den fra Portugal i sør til Svalbard i nord. De største krykkjekoloniene i Norge er (fra øst til vest) Hornøya, Syltefjordstauran, Sværholtklubben, Hjelmsøy, Røst, Værøy og Runde. Vinteren tilbringes på havet, spredt over store deler av Nord-Atlanteren.

Kilde: Wikipedia

Runde Boattrip Maake_400x400Måker eller måser er en underfamilie som består av relativt små til ganske store kystbundne- og pelagisk overflatebeitende sjøfugler.

Dette er fugler som typisk har lange vinger, kraftige nebb, føtter med svømmehud mellom tærne, og en generelt avrundet stjert.

Kilde: Wikipedia

Runde Boattrip Havhest_400x400Havhest (dansk: Mallemuk, svensk: Stormfågel) er en pelagisk overflatebeitende sjøfugl som tilhører gruppen stormfugler. Arten hekker i Norge. Den ligner på måker, men er ikke nært beslektet med dem. Havhesten er ca. 48 cm lang, veier ca. 750 g og har et vingespenn på 101–117 cm. Den nært beslektete sørhavhesten er noe større og har et vingespenn på 115–120 cm.

Kilde: Wikipedia

Runde Boattrip Storjo_400x400Storjoen er en stor og kraftig fugl og den største av joene. Storjoen kan i flukt minne om en stor måke, men den er helt mørk med et markert hvitt felt ved basisen av håndsvingfjærene både på over- og undersiden av vingene. Storjoen forekommer kun i det nordøstlige Atlanterhavet, og den har dermed en meget begrenset hekkeutbredelse. Den hekker fra de nordlige delene av De britiske øyer til Færøyene, Island, Norge med Svalbard og Nordvest-Russland (den russiske delen av Barentshavet). Storjoen ble første gang funnet hekkende på Bjørnøya i 1970 og på Spitsbergen i 1976. Bestanden har siden vokst kraftig.

Kilde: Norsk Polarinstitutt

Runde Boattrip Alke_400x400 Alke_400x400Alke er en pelagisk dykkende sjøfugl i gruppen alker, en monofyletisk gruppe innen familien alkefugler. Arten hekker i tempererte, boreale og lavarktiske kystområder i det nordlige Atlanterhavet.

Kilde: Wikipedia

Runde Boattrip Lomvi_400x400Lomvi eller ringvi er en pelagisk dykkende sjøfugl og den største av alkene, en monofyletisk gruppe som tilhører familien alkefugler. Arten finnes i tempererte og lavarktiske kyststrøk i nordområdene i Atlanterhavet og Stillehavet.

Kilde: Wikipedia

Runde Boattrip Gravand_400x400Gravand og Stokkand er  kystbundne overflatebeitende sjøfugler og  våtmarkstilknyttede fuglearter  som tilhører andefamilien.

Gravand ble kåret til Årets fugl i 2016 av Norsk Ornitologisk Forening og regnes som en kortdistansetrekkfugl.

Stokkand tilhører slekten Anas i tribuset grasender. Dette er tradisjonelle ender som inngår som en underfamilie i andefamilien.

Kilde: Wikipedia

Runde Boattrip Aerfugl_400x400Ærfuglen tilhører gruppen av kystbundne dykkende sjøfugler og er ei stor fiskand i andefamilien. I Nord-Norge har den vært så vanlig at den ofte regnes som «husfugl», og arten er den største andearten i Norge. Seks underarter blir normalt anerkjent.

Kilde: Wikipedia

Runde Boattrip Tjeld_400x400Tjelden er en fjæretilknyttet fugleart som tilhører tjeldfamilien og regnes som en kortdistansetrekkfugl. Tjelden er en karakterfugl for kystområder rundt om i Europa. Den største konsentrasjonen av tjeld i Europa fins i Vadehavet ved Nordsjøen og i tilgrensende landregioner

Kilde: Wikipedia

Rovfugler på Runde

Som bildet viser, har også endel rovfugler slått seg ned på Runde. Her finnes kongeørn, havørn, hauk, pilgrimsfalk og stenfalk og det er mang en flott ørn som har blitt fanget på kameralinsene på Runde. Især er havørnen ofte å se, der den majestetisk svever over landskapet på sine brede vinger, samtidig som den speider etter sitt bytte.

Havørn er Nord-Europas største rovfugl og den fjerde største ørnen i verden. Den er toppkonsument i sitt økosystem og lever primært av fisk og sjøfugler, som den fanger i overflaten.
Kilde: Wikipedia

Trusler for fuglelivet på Runde

Fuglefjellet på Runde er fullt av plast: – Det er frykteleg trist

Hverte eneste år kommer flere hundre tusen fugler til Runde i løpet av hekkesesongen. Fjellsid en blir full av fugler og fugleredene ligger tett. Men om man ser nøye etter, vil man se at det også er tydelige innslag av blå, grømne og oransje plastbiter. Søppelet er i ferd med å ta over fuglefjellet.

«– Det er frykteleg trist. Det er ikkje slik det skal vere. Vi vil helst sjå reir som er bygd av naturlege materiale. Når ein ser fargane i fjellet, så er det eit tydeleg teikn på at noko er gale,» seier forskar og prosjektansvarleg for NTNU Circular Ocean, Dina Margrethe Aspen.

Kilde: NRK Møre & Romsdal.
I NRK-artikkelen kan du også se en rekke bilder av selve reirene, og hvordan kunstig materiale i stadig større grad benyttes til reirbygging, noe som representerer stor fare for fuglene. Bildene er tatt av fotograf HÅVARD JANGAARD STRAND / NRK.
Bildene i artikkelen er beskyttet under Loven om Opphavsrett. © Sunnmørsposten 2018.

På bildene til høyre vises havsulas reirbygging, der nylontau og garnrester dessverre har blitt et mye brukt materiale. – Utallige havsuler har måttet bøte med livet i Fuglefjellet da de har viklet seg inn i tau, og ikke klart å komme seg løs. – En dypt tragisk utvikling for våre kystfugler.

Bildet over er tatt av Arild Lillebø, og viser havsula som henter materiale til reirbygging. Blant tang og tare er nylontau. Arild er en dyktig og ivrig naturfotograf som har lykkes i å fange utallige flotte fuglebilder på kameralinsen. Det gjøres oppmerksom på at Arild Lillebø er den formelle eier av bildet. Jf. Lov om opphavsrett. | © Arild Lillebø | 2018

Bildet er tatt av fotograf, Staale Wattøy (Sunnmørsposten), og viser en død havsule som har blitt sittende fast i nylontauet. Bildet er en grotest påminnelse om hvilken fare naturforsøplingen representerer for fuglene på Runde.

Fotograf Staale Wattøy vant i 2018 en pris for bildet av den døde havsula.
Bildet er beskyttet under lov om opphavsrett. © Sunnmørsposten 2018.

300.000 sjøfugl er forsvunnet fra Runde

«– Dette er noe av det mest dramatiske som har skjedd med norsk natur som en vet om, sier daglig leder ved Runde Miljøsenter, Nils-Roar Hareide.

– I løpet av de fire siste åra har 240.000 krykkjer forsvunnet fra Runde. De siste 30 år er også 8-10.000 skarv blitt borte. og bestanden av lundefugl har gått ned med 20.000 fugl. Det siste er ikke fullt så dramatisk, tilføyer han, – i dag teller Lundeura på Runde mellom 50.000 og 100.000 fugl.«

Dramatiske økologiske prosesser

«– Endringer i bestanden forteller at det pågår kjempestore, dramatiske, økologiske prosesser. Sjøfuglene forsvinner, og vi vet ikke hvorfor.

Dette skjer i hele Nord-Atlanteren og mange konkluderer med at det må skyldes klima.

Temperatur, vind og strøm forårsaker forhold i havet. Oseanografien er helt avgjørende både for fuglen og annet liv i havet. Lavere temperatur eller saltholdighet på havoverflata kan føre til at maten til sjøfuglen står dypt og da kan det være vanskelig for fuglen å hente den opp. Vi står foran store utfordringer når det gjelder hva som skjer i fuglefjellet,» sier Hareide.

«ØKOLOGISK OVERVÅKING:
Lundefuglen og andre sjøfugler på Runde forteller om kjempestore, dramatiske økologiske prosesser som foregår. På Runde forskes det nå tverrfaglig for å overvåke naturen.»
 

Kilde: Sunnmørsposten.
Hele artikkelen kan leses her.

Struggle for life - Survival of the fittest

Det er ikke bare plast og kunstig materiale som representerer en fare for fuglene på Runde. Her gjør naturens lover seg gjeldende. Fuglene blir angrepet av både rovdyr samt rovfugler som ørn, hauk, storjo som holder til på øya.

Blant fuglene som hekker på Runde råder den sterkestes rett, som ellers i fugle- og dyreverdenen.

Bildet til høyre er tatt av Arild Lillebø, og viser en storjo som går til angrep på en havsule. Her er det «Struggle for Life – Survival of the Fittest.» Arild er en dyktig og ivrig naturfotograf som har lykkes i å fange utallige flotte fuglebilder på kameralinsen.

Det gjøres oppmerksom på at Arild Lillebø er den formelle eier av bildet. Jf. Lov om opphavsrett. | © Arild Lillebø | 2018